Zhang Yuan

Mama (92), Beijing Bastards (93), East Palace West Palace (97), Sons (96), Crazy English (99), Seventeen Years (99), I Love You (02), Green Tea (2003), Jiang Jie (04), Little Red Flowers (06), Dada’s Dance (08)